Rick and Morty เหลือกี่ตอน (จากลำดับตอนที่ 70)

เป็นเพียงสองฤดูกาลในข้อตกลง 70 ตอนขนาดใหญ่ของ Rick & Morty กับการว่ายน้ำสำหรับผู้ใหญ่ แต่ก็ยังมี Rick & Morty อีกมากที่จะมาถึงในอนาคต ต่อไปนี้คือจำนวนตอนที่ Rick and Mortyเหลือจากลำดับ 70 ตอนที่ที่เกิดขึ้นในปี 2018 ทันทีที่...